Malaysia, Kuala Lumpur: NGON LẮM mì mala Gardens mall – Quán bar ngắm Tháp đôi rất đẹp, Nhạc nước

Malaysia du ký #3, Kuala Lumpur: NGON LẮM mì mala Gardens mall – Quán bar ngắm Tháp đôi rất đẹp, Nhạc nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *