Sài Gòn quán Hoa Giấy quận 3: MÌ QUẢNG gà ngon, BÚN CÁ NGỪ đậm đà tươi béo

Sài Gòn quán Hoa Giấy quận 3: MÌ QUẢNG gà ngon, BÚN CÁ NGỪ đậm đà tươi béo

19 Huỳnh Tịnh Của quận 3
7 giờ sáng tới 9 giờ tối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *