Sài Gòn: Rất ngon Mì Quảng O Hè gần nửa thế kỷ ở quận 3, Ăn rồi còn thèm, Giò khoanh mềm thơm, 55k

Sài Gòn: Rất ngon Mì Quảng O Hè gần nửa thế kỷ ở quận 3, Ăn rồi còn thèm, Giò khoanh mềm thơm, 55k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *