Trung Hoa du ký 27, Vân Nam: Cả TRĂM CON KHỔNG TƯỚC bay về từ tượng đại Phật, Vịt quay Bắc Kinh ngon

Trung Hoa du ký #27, Vân Nam: Cả TRĂM CON KHỔNG TƯỚC bay về từ tượng đại Phật – Vịt quay Bắc Kinh ngon

Video:

Toàn bộ video Trung Hoa du ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *