Trung Hoa du ký #9, Đại Lý: Lên NÚI THƯƠNG SƠN 3966m, cùng Hư Trúc phá thế cờ TRÂN LONG KỲ CUỘC

Trung Hoa du ký #9, Đại Lý: Lên NÚI THIÊNG THƯƠNG SƠN 3966m, cùng Hư Trúc phá thế cờ TRÂN LONG KỲ CUỘC

Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *